เลขที่ EMS จัดส่งสินค้าจากเกาหลีมาไทย
( เรียงจากวันที่อดีต  ----- > ปัจจุบัน)
1. EM993656811KR
2. EM993656808KR
3. EM986334745KR
4. EM986334674KR
5. EM981158893KR
6. EM981156645KR
7. EM981152745KR
8. EM981151201KR
9. EM973597734KR
10. EM973597650KR
11. EM972451415KR
12. EM972451401KR
13. EM961309682KR
14. EM935900004KR
15. EM935899155KR
16. EM935899147KR
17. EM935852706KR
18. EM915846613KR
19. EM915846026KR
20. EM029445553KR
21. EM029445385KR
22. EM029447885KR
23. EM029449334KR

24. EM029449590KR

25. EM029448325KR

*****************************

26. EM029448529KR

Ship out  30-05-2554

Untitled.jpg


*****************************

27.  EM029448705KR

Ship out 07-06-2554

screen-capture.png


*****************************

28.  EM064090180KR

Ship out 13-06-2554


screen-capture-1.png
*****************************

29. EM064090777KR

Ship out  23-06-2554
screen-capture-8.png

*****************************

30. EM064092659KR

Ship out  08-07-2554


screen-capture-14.png

screen-capture-15.png

*****************************

31. EM064092852KR

Ship out  15-07-2554
screen-capture-22 22-29-43.png


*****************************

32. EM064091273KR และ EM064091287KR

Ship out  22-07-2554
 screen-capture-18.png


screen-capture-19.png


*****************************

33. EM064091684KR

Ship out  08-08-2554


screen-capture-12.png